1500 convivium
en todo o mundo

Política de Privacidade

 1. DATOS DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Razón Social: ASO SLOW FOOD COMPOSTELA (en diante, a “Empresa” ou o “Responsable”).

CIF: G70531827

Domicilio: Avenida de Ferrol 61, 2º B, 15706, Santiago de Compostela, A Coruña 

Teléfono: 630 48 49 44

Email para comunicacións en materia de Protección de datos: slowcompostela@gmail.com


1.1. Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade deseñouse consonte o Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Ao facilitarnos os seus datos, Vostede declara ler e coñecer a presente Política de Privacidade, prestando o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais de acordo ás finalidades e termos aquí expresados.

A Empresa poderá modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán ser complementadas polo Aviso Legal, Política de   Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, recóllanse para determinados produtos ou servizos, se este acceso supón algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.


1.2. Delegado de Protección de Datos

Non hai Delegado de Protección de Datos designado.


2. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:

- Proporcionarlle información relacionada cos produtos e servizos que ofrece a nosa empresa e que detallan neste website.

- Realizar a contratación dos nosos servizos mediante a aceptación do correspondente orzamento / pedido e/ou a sinatura dun contrato mercantil.

- Enviarlle por correo electrónico e/ou postal as noticias e novidades acerca da nosa entidade, así como as actualizacións do noso catálogo de produtos e servizos.

 

2.1. Prazo de Conservación dos seus datos

Conservaremos os seus datos persoais desde que nos dea o seu consentimento ata que o revogue ou ben solicite a limitación do tratamento. En tales casos, manteremos os seus datos de maneira bloqueada durante os prazos legalmente esixidos.


3. LEXITIMACIÓN E DATOS SOLICITADOS

A lexitimación para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso outorgado mediante un acto positivo e afirmativo (encher o formulario correspondente e marcar a casa de aceptación desta política) no momento de facilitarnos os seus datos persoais.


3.1. Consentimento para tratar os seus datos

Ao encher os formularios, marcar a casa “Acepto a Política de Privacidade” e facer clic para enviar os datos, ou ao remitir correos electrónicos á Empresa a través das contas habilitadas para o efecto, o Usuario manifesta ler e aceptar expresamente a presente política de privacidade, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme as finalidades indicadas.


3.2. Categorías de datos

Os datos que se solicitan refírense á categoría de datos identificativos, como poden ser: Nome e Apelidos, Teléfono, Dirección Postal, Empresa, Correo electrónico, así como a dirección IP desde onde accede ao formulario de recollida de datos.


4. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Dentro do noso compromiso por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos de carácter persoal, informámoslle que se adoptaron as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos, segundo o  Art. 32 do RGPD EU 679/2016.


5. CESIÓN DE DATOS

Os teus datos poderán ser cedidos a SLOW FOOD INTERNACIONAL da rede de SLOW FOOD COMPOSTELA coa única finalidade de facer posible a prestación dos servicios. Non se prevén transferencias internacionais dos seus datos, fóra das autorizadas pola lexislación fiscal, mercantil e de telecomunicacións así como naqueles casos nos que unha autoridade xudicial requíranolo.


6. DEREITOS DO USUARIO

Calquera solicitado ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non. As persoas solicitadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os remates que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os solicitados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os solicitados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O

Responsable do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Consonte a lexislación vixente ten os seguintes dereitos: dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión, dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, dereito a opoñerse ao tratamento, dereito á portabilidad dos datos e así mesmo, a revogar o consentimento outorgado.


6.1. Como exercitar os meus dereitos?

Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elixido. Opcionalmente, pode acudir á Autoridade de Control competente para  obter información adicional acerca dos seus dereitos. Os datos de contacto para o exercicio dos seus dereitos son o teléfono 630 48 49 44 e o correo electrónico: slowcompostela@gmail.com. Lembre  acompañar unha copia dun documento que nos permita identificarlle.


7. CONSENTIMENTO PARA ENVÍO DE COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Así mesmo, e consonte o establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, completando o formulario de recollida de datos e marcando a correspondente casa “Acepto o envío de comunicacións electrónicas”, está a outorgar o consentimento expreso para enviarlle á súa dirección de correo electrónico, teléfono, fax ou outro medio electrónico en envío de información acerca da Empresa.